Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů


Tímto uděluji souhlas společnosti ALIGNO, s.r.o., se sídlem Choryně 219, PSČ 756 42 Choryně,
IČ: 268 16 083, zapsané ve obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
25715 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) zpracovávala tyto osobní údaje:

a) jméno a příjmení;
b) telefonní číslo;
c) e-mailovou adresu;
d) adresu trvalého bydliště;
e) kontaktní nebo doručovací adresu;
f) datum narození (věk);
g) identifikační číslo (IČ), popř. daňové idenfitikační číslo (DIČ) u dodavatelů a obchodních
partnerů;

a to za účelem:

  1. zasílání obchodních sdělení, newsletterů, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Správce a třetích subjektů
  2. zasílání informací o akcích pořádaných Správcem a jeho aktivitách
  3. účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing)
  4. používání souborů cookie pro účely analýzy a optimalizace výkonu, sociálních médií a reklamy (souhlas o zařazení do marketingového publika)
  5. zpracování osobních údajů v rámci výzkumu a analýz
  6. a to nad rámec takových sdělení, které je Správce oprávněn zasílat na základě jiného právního titulu nežli souhlasu, a to na dobu 10 let.


POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

  1. osobní údaje budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  2. důvodem poskytnutí osobních údajů je zájem subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek a sdělení Správce nad rámec zasílání takových sdělení, které je Správce oprávněn zasílat na základě jiného právního titulu nežli souhlasu, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  3. při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
  4. subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na aligno@aligno.cz, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

3. Správce
Správce je zodpovědným správcem Vašich osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti s obchodním vztahem, který mezi Vámi, jakožto subjektem údajů a společností vznikl nebo v souvislosti s obchodním vztahem, který vznikl mezi společností a subjektem, jehož jménem vystupujete, případně za osobní údaje, které jsou nezbytné k přijetí opatření před vznikem obchodního vztahu v souladu s Vaší žádostí nebo s žádostí subjektu, jehož jménem vystupujete (dále jen obchodní vztah).

4. Právní základ
Právním základem zpracování osobních údajů v rámci obchodního vztahu může být zejména plnění smlouvy dle článku 6, odst. 1, písm. b) GDPR nebo zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti dle článku 6, odst. 1, písm. f) GDPR, příkladně ve vztahu ke zpracování a uchování kontaktních údajů subjektu údajů nebo je zpracování nezbytné ke splnění právní povinnosti společnosti, která se na ni vztahuje, příkladně v oblasti daňové a celní, a to v souladu s článkem 6, odst. 1, písm. d) GDPR.

5. Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování
Osobní údaje zpracováváme s následujícími účely, pokud jste naši obchodní partneři nebo je zastupujete:
a) uzavírání a plnění obchodních smluv;
b) Vašeho oslovování v rámci marketingových a reklamních aktivit;
c) zasílání případných obchodních sdělení a obsahových newsletterů.

6. Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu
Tímto bychom Vás rádi informovali, že Vaše osobní údaje můžeme dle výše uvedeného nařízení zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:
a) plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu může představovat i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat;
b) plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
c) při zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

7. Způsob zpracování osobních údajů:
Způsob, kterým naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb však nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoliv právní účinky nebo se Vás jiným způsobem významně dotýkalo.

8. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Interně jsme však již ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů vyhodnotili obvyklou dobu využitelnosti osobních údajů, při jejímž uplynutí zvlášť pečlivě posuzujeme potřebu zpracovávat příslušné osobní údaje pro daný účel. V té souvislosti zároveň platí, že osobní údaje zpracovávané pro účely:
a) plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání obchodního vztahu; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let;
b) nabízení produktů a služeb zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let;
c) péče o zákazníky zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let.

Dále pak platí následující
a) pokud jsou stanoveny zákonem nebo jiným obecně závazným právním předpisem nebo rozhodnutím správního orgánu, musí být osobní údaje za popsaným účelem archivovány minimálně po takto stanovenou dobu;
b) pokud je event. možné jejich užití nebo potřeba jejich užití v soudních či jiných sporech nebo správních či dalších řízeních, budou uchovávány minimálně po dobu dvou let od pravomocného skončení daného sporu nebo řízení, a jestliže nebudou žádný spor nebo řízení iniciovány, minimálně po dobu dvou let od uplynutí promlčecí nebo prekluzivní lhůty u věci, kde by mohly být event. uplatněny;
c) v ostatních případech minimálně jeden rok od jejich pořízení a maximálně pět let od jejich posledního užití. Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

9. Zdroje osobních údajů
Osobní údaje získáváme zejména:
a) od samotných klientů, obchodních partnerů, zaměstnanců, a to přímo, např. při uzavírání smluv, na základě výběrových řízení atd.;
b) z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy, placené portály, např. ilustrátory);
c) od třetích osob oprávněných s osobními údaji klienta nakládat;
d) od potenciálních zájemců o naše služby či produkty v rámci marketingových akcí a kampaní;
e) z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů.

10. Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména našim zaměstnancům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji pouze však v rozsahu, který je v tom, kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Proto vždy před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi sami dodržujeme.

11. Předávání osobních údajů
V souladu s příslušnými právními předpisy jsme oprávněni přímo, bez Vašeho souhlasu, předávat Vaše osobní údaje:
a) příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
b) bankám a jiným poskytovatelům platebních služeb;
c) dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání našich pohledávek.

12. Kamery – kamerový záznam
Naše společnost za účelem ochrany majetku monitoruje pohyb osob prostřednictvím kamerových systémů se záznamem. V tomto případě po provedeném testu rovnováhy je právním důvodem tohoto zpracování oprávněný zájem správce. Pokud nejsou záznamy posouzeny jako potřebné pro účely trestního, správního či jiného obdobného řízení, budou průběžně mazány a likvidovány.

13. Změna zásad
Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti ALIGNO s.r.o., je účinná dnem 24. 05. 2021. V případě, že dojde ke změně činností, které tato informace popisuje, v případě, že dojde ke změně právních předpisů vztahujících se k této oblasti, zveřejníme oznámení těchto skutečností prostřednictvím webových stránek: www.aligno.cz.